Poselství planet z Karmických karet 5.díl

Středa v 8:30 | 💋Cherry Berry💋 |  - ⛅️Mezi Nebem a Zemí⛅️

Neptun

NeptunPoselství Neptunu:
"Realitou tvého bytí je mnohem více než jen to, co vidí tvé oči. Svět tvých snů je stejně reálný jako kterýkoliv jiný svět."

Varování Neptunu:
"Budeš-li věřit pouze ve svět svých smyslů, budeš neustále pociťovat hlad, který nelze ukojit. Tak jako oceán rozpouští pláž pod tvýma nohama, tak já ti ukáži, že tvé znamenité zámky a vše v nich je postaveno z písku."

Klíčova slova:
sebezapření; nadpozemský; duchovní; inspirativní; víra; idealizování; představování; sny a stavy podobné snění; zatemnit; zmást; oklamat; iluze; podvést; oslabit; rozplynout se; obětovat se; vzdát se; trpět; mučednictví; útěk; alkoholismus a drogová závislost.
* * * * *
Neptun je velmi úzce spojen s poselstvím Ježíše - odmítáním egoismu, nezištnou láskou, obětováním a víry v nespatřené. Někdy se toto podněcující sebezapření v zájmu vyšších věcí může zvrátit v sebedestrukci a tendenci k úniku, jakým je například sebevražda nebo závislost na alkoholu, drogách, či poraženecký postoj.
Pravým domovem duše není materiální svět. Věda zatím dokázala objasnit, jak a kde jsou rozum, cit a tělo propojeny, ale duše má svůj původ vně materiálního světa a to je pojetí, které je reprezentováno planetou Neptun. Tato planeta zastupuje realitu, která je za hranicí vnímání našich smyslů, realitu, kterou Ježíš nazývá nebem, tedy pravý domov duše.
Tento druhý svět existuje mimo prostor a čas… Je to svět intuice, mentální telepatie a veškerého mimo- smyslového vnímání. Neptun býval bohem oceánů. Když ponoříte své chodilo do moře, jste spojeni se všemi oceány světa a také se všemi kontinenty.
Jste-li naladěni na jemné vibrace světa reprezentovaného Neptunem, pak jste spojeni se vším, co existuje, existovalo a bude existovat. Neptun ovládá chodidla.

Symbolika:
NeptunSymbol Neptuna tvoří půlměsíc duše vystupující nad křížek hmoty. Upřímná touha duše zde převyšuje méně důležitou hmotu. Podobně jako jsou duchovní vody nad zemí, představuje tento symbol rozpuštění hmoty, pro kterou už není nutná krystalizace. Vodorovná část křížku se téměř blíží spodní části půlměsíce duše. Téměř to vypadá, jako by křížek padal z půlměsíce dolů, jakoby křížek klesal do nižších světů. To svědčí do značné míry o mystickém charakteru planety.
Zpětně se pohybující Neptun můžeme zakreslit jako symbol obrácený "vzhůru nohama". Křížek se pak dostává na vrch obráceného půlměsíce. Potom si je člověk více vědom své duše, protože půlměsíc je blíže k zemi, k pozemské sféře. V tomto případě vzniká silná vnitřní potřeba přistupovat ke všem materiálním věcem v rámci skutečně hlubokého významu, které tyto věci mají pro duši. V určitém smyslu pak můžeme říci, že planeta Neptun zde představuje příležitost člověka vyjádřit se na velmi pokročilém stupni stádia evoluce, proto člověk je nucen žít v tomto světě - a přitom nebýt z tohoto světa!

Pluto

PlutoPoselství Pluta:
"Budeš-li nepřetržitě tříbit své pravé já a své cíle pracujíc pro dobro celku, budu ti pomáhat. Získáním vlády nad sebou samým získáš také vládu nad svým světem."

Varování Pluta:
"Stanou-li se tvé cíle sobeckými, budu napomáhat všem, kteří se spojí dohromady, aby tě strhli dolů. Budeš-li se omezovat jen na materiální cíle, bude to stejné, jako bys byl zcela bezmocný".
Klíčová slova:
transformace; síla; transcendentno; vzkříšení; zbavení hříchů; krutý; nemilosrdný; neomezený; svědomí; super-ego; ovládání; posedlost; rozklad; souzení; tříbení; souboj sil; eliminace; smrt a znovuzrození.
* * * * *
Planeta Pluto bývá spojována s procesem rozkladu a úpadku, kterým bytost, věc nebo situace procházejí na konci svého užitečného života - s procesem, jenž je zredukuje do nejmenších částí a pak jim dovolí opět nabýt formu a znovu se zrodit jako mystický pták Fénix, o němž se praví, že povstal z popela svého bývalého těla.
Zatímco Neptun (inspirace) je příliš citlivý na to, aby plně existoval v materiálním světě, Pluto (svědomí) úspěšně získalo sílu pro individuální duši, a to dokonalým vyvážením trojí přirozenosti osobní zkušenosti - těla, duše a Ducha, a tím překonává zdánlivě nekonečnou vzdálenost, která ho odděluje od životadárného Slunce, ega, a naplňuje tak smysl tohoto ega.
Tato skutečnost odráží také příběh každého zachráněného "hříšníka", jenž poznal svou vlastní pravou podstatu až po sestoupení do osobního Hádés (pekla) a po setkání s Plutem, bohem podsvětí. V konfrontaci s jeho nemilosrdným rozsudkem se hříšníci očišťují od svých hříchů (které, jak musejí hříšníci nakonec poznat, vyplývají z jejich nevědomosti o své jednotě s Duchem, Všehomírem, nebo pokud dáváte přednost tomuto pojmu, s Bohem).
Pluto vládne vyměšovacím orgánům, které zahrnují také pohlavní orgány.

Symbolika:
PlutoKolečko zde představuje symbol ducha světla, volně se vznášející na spojeným půlměsícem duše a křížkem hmoty. Symbol Pluta tak naznačuje nepoznané oblasti, kterými musí člověk projít dříve, než konečně porozumí sám sobě na těch nejhlubších úrovních. Nejsou-li duše a hmotná stránka existence v kontaktu s jádrem ducha světla, prožívá člověk nižší plutonské energie. Začne-li však ve svém nitru překračovat nepoznané oblasti, je schopen přemostit mezeru, jež odděluje nižší svět od vyššího, charakterizovaného jako jasné zlaté světlo. Dokáže-li to člověk, přichází do kontaktu s částí sebe samého, která je ze své podstaty dobrá a tvoří ve skutečnosti jeho vlastní identitu.
Největší problém této energie Pluta spočívá v tom, že překročit sám sebe musí člověk zcela svými vlastními silami. Pokud proto Pluto ukončí v životě jedince nějakou jeho náplň práce, je to proto, že tato činnost již není pro jeho vývoj nutná. Zpětně se pohybující planeta představuje zvýšený zájem o vlastní vnitřní transformaci člověka než o jeho pokusy reformovat svět vnější. Obrácený symbol "vzhůru nohama" tak značí silnější manifestaci božského ducha, který se projevuje tady na Zemi.

Konec

 

Poselství planet z Karmických karet 4.díl

Pondělí v 7:07 | 💋Cherry Berry💋 |  - ⛅️Mezi Nebem a Zemí⛅️

Saturn

SaturnPoselství Saturnu:
"Chceš-li uskutečnit cíle stanovené tebou samotným v tomto životě, pak se na to musíš soustředit a nejednat podle chvilkového rozmaru. Možná tě za tvé schopnosti a tvou vytrvalost, které tím rozvineš, dokonce odměním, ale musíš vyčkat!"

Varování Saturnu:
"Jestliže odmítneš moje zkoušky a nebudeš se cvičit v dodržování pravidel, omezení a zákazů, které jsi sám navrhl, pak je stanovím já sám. Bez trpělivosti, tvrdé práce a disciplíny nemůže přijít nic hodnotného."

Klíčova slova:
struktura; krystalizace; stálý; tradiční; konzervativní; zralý; obavy; odpovědný; realistický; vymezená a srozumitelná pravidla a omezení; strohý; otcovský; autority; materiál; disciplína; starostlivost; splnit povinnosti; učit; zkoušet; soustředit se a snést omezení.
* * * * *
Energie Saturnu je v mnoha ohledech protikladná k energii Uranu. Saturn je striktní, konzervativní, udržující tradici, otec odbojného Uranového dítěte. Je jako jako kotva bránící nám ve vybočení ze směru, který máme zachovat. Snaží se nás udržet svázané na místě, jen dokud úspěšně neabsolvujeme své praktické lekce o fungování bezcitného a drsného reálného světa.
Aby Saturn věděl, kdy (a jestli vůbec) nás má zprostit své nové disciplíny, zkouší nás utrpením odpovídají- cím tomu, co se musíme naučit. I když nám tím prokazuje neocenitelnou službu, často reagujeme velmi podobně jako děti, které jsou učeny věcem "pro jejich dobro". Saturn vládne obecně všem strukturám a ovládá kosti, zuby a kolena, stejně jako i náš sluch.

Symbolika:
SaturnTaké symbol Saturna se skládá z křížku hmoty a půlměsíce duše. V tomto případě je třeba sjednotit hmotu a formální stránku života s upřímnou touhou duše po sebevyjádření. Proto všechny činnosti člověka krystalizují do určité podoby a ta se později přidává k charakteru duše. Člověk nahlíží na hodnotu věcí samotnou duší, která musí rozlišovat mezi tím, na čem se chce podílet a čemu se chce vyhnout. Saturn představuje princip, který vidí dál než Jupiter; jeho zkušenosti říkají, že je potřeba se někdy zastavit a ohlédnout se za sebe, abychom mohli korigovat směr další cesty. Může tak vypadat zasmušile a vážně - ve skutečnosti však pouze přemýšlí o vztahu mezi myšlenkou a hmotou. Zajímá ho jeho schopnost vidět, jak velkou část své duše dokáže projevit prostřednictvím hmoty. Je pro něho důležité dívat se na své skutky jako na přemýšlení, rozjímání a uvažování samotné jeho vnitřní bytosti.
Zpětně se pohybující Saturn způsobuje skutečnost, že člověk velkou část svého přemýšlení používá na vnitřní boj mezi vědomím svých ideálů, jejich použitelností a vlastní schopností naplňovat je svým životem. Pro mnohé lidi se tak Saturn stává svědomím a vedením; funguje jako prostředník mezi zdokonalenou vyšší bytostí a množstvím toho, co se musí tato bytost ještě naučit, aby mohla žít tady na Zemi.

Uran

UranPoselství Uranu:
"Život je navýsost vzrušující, když je svěží, nový a nepředvídatelný. Podporuj ve svém životě novost, nebo budu donucen použít tvou vzdorující sílu k rozdrcení tvé samolibosti."

Varování Uranu:
"Ne všechno, co je staré, je špatné, a ne všechno nové, je dobré. Revoluce pro revoluci znamená plýtvání na všech úrovních."

Klíčová slova:
neobvyklý; excentrický; geniální; okázalý; šokující; výbušný; vzrušení; překvapení; z čistého nebe; uchvacující; vynalézt; rozrušit; způsobit převrat; reformovat; bouřit se; osvítit; osvobodit; odchylovat se; rozvrátit; neplánovat.
* * * * *
Uran je planeta zvláštností a extrémů. Představuje energii, která chce, aby byl náš život neustále nový a vzrušující. Pokud se vědomě pokoušíme ve svém životě zavádět noviny a vzruch, tak se Uran bude snažit nám v tom všemožně napomáhat. Jestliže se však bráníme a chceme všechno udržet tak, jak to bylo odjakživa (jak by to od nás chtěla planeta Saturn), Uran nečekaně prolomí naši stálost a přinese novinky a vzruch, v tomto případě ale v nepříjemné podobě.
Uran vládne našim všestranným kloubům - zápěstím a kotníkům - a našemu intuitivnímu myšlení. Dále vládne také vědě, vynalézavosti a objevům a rovněž samotné astrologii.
Symbolika:
UranSymbol Urana tvoří dva protilehlé půlměsíce duše propojené křížkem hmoty. Půlměsíce připomínají symboly ubývajícího a přibývajícího měsíce, přičemž každý z nich představuje jinou stránku života. Jedna bez druhé ale nemohou existovat; je to jedna mince o dvou stranách. Křížek uprostřed značí vše, co člověk dosud vytvořil jako základ tradice. Ale duše člověka má snahu tradici překonat a prostřednictvím půlměsíců se vydává na dva dosud neznámé směry. Touha objevovat neznámé nutí člověka neustále se rozhodovat mezi stabilitou hmoty, kterou už zná, a mezi možnostmi, které doposud neochutnal. Proto je Uran spojován se vším, co symbolizuje jedinečnou schopnost lidí přesahovat světské věci. Za tímto účelem se snaží za každou cenu prolomit konvence a mnohokrát tak člověk roztrhne sám sebe na dva kusy.
Uran symbolizuje touhu osvobodit se od hmoty nebo od formální stránky života, která brzdí všechny existenciální možnosti, jichž může dosáhnout. Je-li tato planeta zpětně se pohybující, bere člověk dané možnosti jako vlastní křížovou cestu. Hluboko v sobě má pocit zodpovědnosti za pokrok lidstva jako celku, neboť mu již nestačí osvobodit sebe samého. Aby mohl být spokojen se skutečností, že osvobození jeho vlastní duše zasáhlo do všeho hmotného, co vidí kolem sebe, musí nejprve cítit svobodu každého člověka ve svém životním prostoru.

Pokračování příště...


Poselství planet z Karmických karet 3.díl

12. října 2018 v 7:07 | 💋Cherry Berry💋 |  - ⛅️Mezi Nebem a Zemí⛅️

Mars

MarsPoselství Marsu:
"Dosáhni svých cílů bez osobních kompromisů."

Varování Marsu:
"Užiješ-li moji energii pro nerozvážnou, nepřátelskou agresi, brzy zjistíš, že nejsi sám, kdo má silnou touhu."

Klíčová slova:
mužský princip; uplatňování; proražení cesty; úsilí; zanícenost; výzva; zápas; konfrontace; odvaha; podnikavost; posilování; jednat samostatně; uvádět do chodu; agitovat; soutěžit; přinutit; dosáhnout a přežít.
* * * * *
Mars, "hrozivá rudá planeta", byla pojmenována po římském bohu války, protože povrch Marsu připomínal zemi zpustošenou válkou. Ovšem představa ohnivé, rudovlasé a okamžitě jednající planety nepokrývá celý astrologický význam Marsu. Představuje pouze sílu vůle, energii, kterou vlastní naše ego (Slunce) a která nám umožňuje usilovat o to, co chceme, dosáhnout toho a dokončit to.
Mars je obrazem našeho prosazování coby individualit. Díky němu sílíme skrze výzvy, konkurenci a spory - nuceni ke konfrontaci se silou našich tužeb a obětavosti. Mars vládne hlavě a zvláště obličeji.Symbolika:
MarsMars symbolizuje křížek hmoty umístěný šikmo nad kruhem ducha. Nebo šíp, symbolizující martickou vlastnost drát se vpřed. Šikmý směr značí nerovnováhu a neúplnost Marta. Vyráží tak kupředu od sebe samého, aby našel celistvost ve věcech věčných nebo v jiných lidech. Je to jediná osobní planeta, která má křížek hmoty umístěný nad symbolem ducha. Potřeba smyslového materiálního a fyzického naplnění nabývá vrchu nad duchem a může ducha skutečně naplnit.
Čistou formou archetypu je akce, aktivita. Je to způsob projevu, který akci klade na nejvyšší příčku preference. Pohybuje-li se zpětně, význam symbolu se převrací a člověk odmítá přijmout naplnění svého ducha prostřednictvím úspěchů a vítězství v materiální a fyzické oblasti života.

Jupiter

JupiterPoselství Jupitera:
"Smyslem života je růst a rozvoj zkušeností, znalostí a pochopení. To platí pro všechno v tomto i ve všech ostatních světech."

Varování Jupitera:
"Pamatuj, že nad věšteckým chrámem v Delfách ve starověkém Řecku byla dvě poselství: "Poznej sám sebe a ´´Všeho s mírou´´!"

Klíčová slova:
rozpínavost; zvětšování; růst; vývoj; dosáhnout; začlenit; podpořit; prosperovat; žoviální; rozhodný; rozhled; štěstí; blahobyt; velkorysost; štědrost; roh hojnosti; vyučovat; široké vyhlídky; vyšší vzdělání; zákon; filozofie; náboženství; vysílání; publikování a cestování, které člověka staví před nové způsoby života a myšlení.
* * * * *
Duše ví, že hojnost je jejím dědickým právem, a Jupiter tuto hojnost představuje. Na Jupitera lze pohlížet jako na "nebeský hák", který nás spojuje s tím, co chceme, s vědomím, že toho, po čem toužíme, dosáhneme, protože bychom to měli mít. Někteří lidé to nazývají štěstím. A není vůbec překvapující, že slovo "žoviální" pochází ze slova "Jove", jak byl ve starém Římě nazýván Jupiter. Pokud ale lidé "mající štěstí" jednají, jako by ovládali veškerou moudrost, pak svou ošklivou hlavu vztyčí chvástající se, přehánějící aspekt Jupiteru.
Jupiter reprezentuje nástroje používané k podpoře růstu v poznání, vzdělání a porozumění. Je spojován s ovládáním jater a také krve, žil a tepen, které přinášejí život až do nejvzdálenějších částí našeho těla. Rovněž ovládá kyčle a stehna, které nám pomáhají pohybovat se po zeměkouli.

Symbolika:
JupiterJupitera symbolizuje půlměsíc duše. Ten vystupuje z křížku hmoty, jenž se nachází na západě od půlměsíce duše. Duševní úroveň má tak nadvládu nad úrovní hmoty. Kombinují-li se duše a křížek harmonicky, je každá z obou částí schopna naplnit tu druhou. Křížek na západě je velmi důležitý, protože astrologický západ zde vždy symbolizuje dospělost toho, co se narodilo na východě. A na východě se v tomto symbolu zrodila duše, tedy ascendent.
Pohybuje-li se Jupiter zpětně, dozvídá se člověk prostřednictvím duše, nyní umístěné na západě, vše, co později zakládá jeho prožitky ve hmotě. Z prožitku zpětného pohybu, kdy člověk není tak závislý na proměnách ve hmotě, se tak může stát vysoce duchovní bytostí, tedy pokud bude svůj potenciál využívat pozitivně. Jeho touha po nezpochybnitelné pravdě přináší konflikt s vnějším, hmotným světem.

Pokračování příště...

 


Poselství planet z Karmických karet 2.díl

8. října 2018 v 7:07 | 💋Cherry Berry💋 |  - ⛅️Mezi Nebem a Zemí⛅️

Merkur

MerkurPoselství Merkuru:
"Používej logické metody při všem, co děláš a říkáš, a nebudeš se muset obávat zbytečné ztráty času a prostředků."

Varování Merkuru:
"Používej analytickou sílu své mysli pro zlepšení a ne jen pro rozebírání toho, co nepovažuješ za "perfektní"."

Klíčová slova:
Myslet; pozorovat; studovat; analyzovat; rozlišovat; rozdělovat do jednotlivých součástí; kritizovat; úsudek; logika; spojit; přizpůsobit; přesouvat věci; rozšiřovat; manuálně vyrábět; řemesla; forma; detail; předpovídat; vypočítat; symbolizovat; tlumočit; komunikovat; hovořit; číst a psát.
* * * * *
Merkur, jenž byl v mytologii nazýván "okřídleným poslem", představuje mysl, energii, která naše ego uschopňuje přijímat a předávat dál skutečnosti, myšlenky a informace. Je ze všech planet nejblíže Slunci. Tuto skutečnost můžeme interpretovat jako naši mysl, která je buď zaměstnána naší současnou situací, přemýšlí o minulosti, nebo skáče do budoucnosti.
Jestliže se soustředíme vždy jen na jednu záležitost, Merkur uschopňuje k vytvoření promyšleného spojení mezi idejemi a předpokládaným průběhem věcí vyžadujícím logický přístup. Budeme-li příliš posedlí touhou znát výsledek situace předem, pak máme tendenci k nervozitě a starostem. Merkur ovládá naše ruce, náš zrak a nervový systém.Symbolika:
MerkurSymbol Merkuru naznačuje schopnost zaměřit se s puntičkářskou přesností nejenom na detaily věci, o kterou se intelektuálně snažíme, ale také schopnost koncentrace a sdělení těchto osobních idejí celému Universu.
Kruh uprostřed je symbol "ducha", nahoře je půlměsíc, symbol "duše", a dole je křížek, symbol "hmoty", symbol naší planety Země. Lidská bytost sama v sobě obsahuje všechny tři složky, čili jak ducha, tak duši, tak hmotu. Celý symbol Merkura ukazuje na to, že JEDNOTY mezi těmito třemi základními částmi sama sebe dosáhne bytost tehdy, POCHOPÍ-LI, jakým způsobem se propojují jednotlivé části ve všech svých tvořivých projevech.
Duše na vrcholu se aktivně spouští dolů k symbolu ducha. Ten se na oplátku snaží sebevyjádřit tím, že tlačí své ideály dolů, do hmotné pláně. Aby tento proces fungoval, musí člověk dojít k poznání, že veškeré vědění pochází z vyšších úrovní a pozvolna "stéká" dolů na úrovně nižší. Je-li člověk sám se sebou v harmonii, mají veškeré jeho znalosti původ v duši; pak pronikají duchem a hledají si vnější vyjádření prostřednictvím činů těla a reakcí člověka na fyzické formy, které v okolním světě vidí. Způsob projevu člověka tak závisí na tom, do jaké míry vnímá věci, svého ducha, nebo své tělo. A vnímání je do značné míry oblast, ve které vládne Merkur. Celistvý člověk je schopen projevů na všech těchto třech úrovních. Většina lidí si však vybírá jen jeden z uvedených způsobů, který nad dalšími dvěma převládá.

Venuše

VenušePoselství Venuše:
"Miluj to dobré ve všech věcech a sleduj, jak budeš dobré věci přitahovat."

Varování Venuše:
"Krása, kterou hledáš, není pouze ta viditelná. K čemu je krásné ovoce, když je uvnitř shnilé?"

Klíčová slova:
ženský princip; přitahovat; získat; milovat; zkrášlovat; povznášet; jednat vkusně; chodit do společnosti; být společenský; vychutnávat; diplomacie; takt; jemnost; léčit; smiřovat; vytvářet lásku, umění a mír.
* * * * *
Venuše je planetou romantické lásky, krásy a umění, jež je s nimi spojováno. Vládne společenským událostem a příjemným setkáním. Svých cílů dosahuje přitahováním toho, co si přeje, a odmítáním zbytku, čímž se jejím největším nadáním stávají vkus a hodnoty. Diplomacie, takt a jemnost, to je jen několik z mnoha dovedností, kterým Venuše vládne.
Láska a krása Venuše má moc nás sjednocovat a uzdravovat - mocnější a žádanější kombinaci si můžeme stěží představit. Venuše řídí hmat, chuť a čich.
Symbolika:
VenuseVenuši reprezentuje kruh symbolu ducha a křížek jako symbol hmoty. V tomto případě je vyjádřena převaha ducha nad hmotou. Jinými slovy řečeno - je to upozornění na skutečnost, že jedinou pravou hodnotou, kterou je nutno hledat ve hmotné úrovni je duch, čili Vyšší já člověka. Tak sestupuje duch do hmoty, aby na sebe vzal formu a tvořil tím život. Vznikne-li z ducha forma, stává se z ní něco krásného. To proto, že všechno, co člověk vytvoří, vyvěrá z jeho éterické části. A tak krása, harmonie a láska, tento obecně známý výklad tohoto symbolu, si prostřednictvím Venuše hledá v lidském duchu cestu ke hmotě. Pohybuje-li se planeta zpětně, celý proces se děje opačně. Člověk závislý na hmotě musí aktivovat ducha a spíše reaguje na život, než aby v něm hrál aktivní roli.
U symbolu Venuše chybí vědomá síla, symbol duše, půlměsíc. Převládá tak osobní, hmotná část člověka. Harmonii proto člověk musí vytvořit především v hmotné pláni. Proto vidíme u Venuše tolik touhy po osobním naplnění. Člověk si vytváří silné modely reakcí na to, co se v jeho životě děje. Posuzuje každou událost a okolnost podle toho, jak moc je či není milován.

Pokračování příště...


Poselství planet z Karmických karet 1.díl

4. října 2018 v 14:14 | 💋Cherry Berry💋 |  - ⛅️Mezi Nebem a Zemí⛅️

Slunce


Slunce
Slunce:
"Věř tomu, že tvoje představy jsou nyní reálné a zcela jistě zažiješ, jak se touhy tvého srdce naplňují."

Varování Slunce:
"Dokonce i nejvyšší vládce musí naslouchat radám druhých. Bezuzdné ego může tobě samotnému a tvým stvořením uškodit více než kterýkoliv nepřítel."

Klíčová slova:
ego; být středem pozornosti; cítit se důležitým; hrdost; žár, světlo; teplé nebo slunné místo; otcovství; děti; chopit se šance; tvořivost - ať už je to umění, sport, nebo prostě zábava a hra; touha; víra v někoho nebo v něco; představivost; osvícení cesty; účel; vládnutí a vytváření řádu.
* * * * *
Symbol Slunce zobrazuje bod ve středu kruhu představující Ducha neboli Všehomír. Ten nepředstavuje jen naši jedinečnou existenci ve středu, vesmíru, ale rovněž naše ego ve světě - tušení, že my všichni jsme středem svého osobního univerza právě tak, jako je Slunce středem Sluneční soustavy.
Slunce je spojováno s panováním druhým lidem, s uváděním chaosu do řádu. Sluneční světlo a teplo daruje život. Slunce představuje otcovství v jeho vřelém dávajícím, posvěcujícím smyslu. Představuje otce, který dává život svým potomkům a raduje se z toho, že žijí svým vlastním, jedinečným životem. Důvěřuje ve schopnosti svých stvoření a je na ně hrdý.
Slunce je vždy připraveno tvořit, chopit se šance, je to jeho zábava a jeho smysl. Slunce vládne srdci.Symbolika :
Kruh, to je symbolické vymezení prostoru, ve kterém se projevuje síla, jenž za všechno zodpovídá. Tento kruh vymezil v prostoru dokonalou formu, neboť každý bod na obvodu kruhu je stejně vzdálen od středu. V našem případě střed symbolizuje již individualizované vědomí, tedy aktivní, autentickou složku Vyššího já člověka.
Naše fyzikální Slunce je v astrologii pravzorem (archetypem) a dárcem života. Je to ono, které oživuje vše živé. Lze tak říci, že průvodcem Slunce je život sám, prvotní činitel. Pomocí Slunce jsme napojeni na vyšší zdroje oživující energie, nebo lépe řečeno - vědomí je samo oním zdrojem, bezedným kosmickým rezervoárem životadárné síly.
Tak, jako Slunce je individualizací galaktického vědomí na úrovni sluneční soustavy, tak je vědomí každé bytosti na Zemi individualizací jednotícího zdroje energie života - Slunce.

Měsíc


MěsícPoselství Měsíce:
"Ztotožni se s druhou osobou a pochopíš jak její, tak i svou situaci nejlepším možným a užitečným způsobem."

Varování Měsíce:
"Výchova by měla plodit silné, nezávislé individualisty s nezávislým myšlením, a ne kopie vychovatele."

Klíčová slova:
emoce; nálady; pocity; intuice; přibývat a ubývat; odrážet; odpovídat; přizpůsobit se; zvyky; cykly; to, na čem jsme závislí; náš podpůrný systém; mateřství; výživa; ochrana; nepodmíněná láska; adopce; naše minulost; naše vlast; vaření; vytváření domova; podmiňování a psaní, které vychází z duše.
* * * * *
Měsíc znázorňuje emocionální polovinu individuální duše. Neustále mění svůj tvar a zároveň nutí příliv a odliv, aby s ním rostl, či ubýval. Měsíc je představitelem našich neustále se měnících nálad a emocí, které se přes nás přelévají. Je spojován rovněž se zvyky, reakcemi, plodností a mateřstvím.
Měsíc v novu, neviditelný, ale přesto nás sledující, představuje naši intuici, nevědomé postoje a předurčení z minulosti. Vládne hrudi a břichu.Symbolika:
Lunu symbolizuje půlka kruhu, půlměsíc. Ten je symbolem "duše", protipólu "ducha", Slunce. Odráží jeho paprsky, ale v průběhu celého lunačního cyklu vždy v jiné intenzitě. Luna je pravzor, archetyp citu, tedy elementu, který je vlastní právě onomu projevenému vesmíru. Cit představuje pasivní, jednotící a tvořivý prvek, který je zcela autentickou vlastností kosmické iluze, na Východě zvané "Mája". Jiným názvem pro schopnost citu je PODVĚDOMÍ.
Cit je tím prvkem, který je schopen vzájemně propojit oddělení vědomí lidských Vyšších já. Vědomí bez citu není schopno prociťovat vzájemnou sounáležitost všech bytostí a vůbec všeho, co je. Cit bez vědomí zase není schopen rozlišování, diferenciace individuality. Jedině syntézou těchto dvou prvků nastává tvořivý vývoj, který přináší rozpoznání dalších planetárních archetypů.

Informace z webu: http://karty.atarot.cz
Karty si můžete vyložit ZDE

Pokračování příště...


Víte, proč byste měli jíst dýně? A nejen na podzim

30. září 2018 v 7:07 | 💋Cherry Berry💋 |  -Vím, co jím ✔️

Dýně jsou nádhernou ozdobou podzimních zahrad a dýňová polévka oblíbenou pochoutkou. Málokdo však už ví, že dýně (máslová, muškátová, špagetová, Hokkaidó) mají také prokazatelné léčivé i zkrášlující účinky. Tady je 6 přesvědčivých důvodů, proč byste měli jíst dýně - a nejen na podzim.
1. Dýně podporuje imunitu

Dýně obsahuje vitaminy B, C, E, K, kyselinu listovou, z minerálů železo, hořčík, sodík, zinek, draslík, sodík. V porovnání s jinými druhy zeleniny obsahuje dýně více betakarotenu, který se v těle přeměňuje na vitamin A, antioxidant, zabraňující poškozování buněk škodlivými volnými radikály. Díky vysokému obsahu antioxidantů pomáhá dýně posilovat imunitní systém a chrání tělo před viry a bateriemi i před některými nádorovými onemocněními - pomáhá dlouhodobá a každodenní konzumace dýňové dužiny.2. Dýně proti infarktu

Dýně je zdrojem cenných nenasycených mastných kyselin omega 3 a omega 6, které pomáhají snižovat vysoký krevní tlak a hladinu zlého cholesterolu, a tím i riziko vzniku infarktu a mrtvice.

3. Dýně usnadňuje hubnutí

Dýně obsahuje až 90 % vody a snadno vás zasytí; ve 100 gramech je pouhých 30 kalorií, takže je ideálním pomocníkem při redukci hmotnosti. Dýně pomáhá pročišťovat organismus, takže se výborně hodí k detoxikaci. Z těla také odvádí přebytečnou vodu. Zkuste dýňovou čisticí kůru: 3 dny jezte pouze podušenou dýni a k tomu během denně vypijete 2 litry vlažné vody, po 3 dnech ještě jednou zopakujte.

4. Dýňová semínka léčí močové cesty a prostatu

Trápí vás záněty močového měchýře a ledvin nebo problémy se zvětšenou prostatou? Podpořte léčbu dýňovými semínky, které také pomáhají ženám v menopauze. Jednou za den rozžvýkejte 5 lžic dýňových semen a do dvou týdnů byste se měli cítit lépe. Dýňová semínka jsou významným zdrojem většího množství zinku, který je nepostradatelný při léčbě celé řady nemocí.5. Dýňový olej proti kožním chorobám

Ze semen dýně Hokkaidó se zastudena lisuje olej, který dodává tělu potřebné živiny, zlepšuje kvalitu zubů a pozitivně ovlivňuje trávicí trakt, činnost srdce a ledvin. Dýňový olej pomáhá v boji s kožními onemocněními, doporučuje se při lupénce, akné a ekzémech. Zábal z dýňového oleje pomáhá poškozeným vlasům.


6. Dýňová kosmetika věčného mládí

Dýňová dužina se uplatňuje také v anti-aging kosmetice, protože skvěle hydratuje a vyživuje, a tak pleť omlazuje a zabraňuje jejímu stárnutí. Smíchejte 1 lžíci najemno nastrouhané dýně, 1 lžíci tučného tvarohu, 1 lžičku medu a 1 lžičku čerstvě vymačkané citronové šťávy. Dýňovou masku naneste na vyčištěný obličej i dekolt a nechte 25-30 minut působit. Po uplynutí této doby opláchněte vlažnou vodou.Experti vítají konec střídání času. Letní natrvalo ale čtenáři Blesku nechtějí

28. září 2018 v 7:07 | 💋Cherry Berry💋 |  -🌍Ze světa🌍


Lidé si střídání letního a zimního času berou na paškál už pěknou řádku let.

Změně času v Česku už příští rok odzvoní. Evropská komise předpokládá, že si naposledy změníme čas ze standardního na letní 31. března 2019 a necháme si ho už trvale. A nebo pak přetočíme ručičky hodinek ještě jednou 27. října příštího roku, abychom si už nastálo nechali naopak čas standardní. Kdyby to bylo na čtenářích Blesku a ne na politicích, vyhraje druhá možnost, ukazuje anketa. Experti oslovení Blesk Zprávami konec střídání času vítají, i když u zdravých jedinců nebyl s jeho zvládáním prý problém.


Hodinky jsme si začali přeřizovat kvůli úspoře elektrické energie. Čas se posouvá v březnu a v říjnu. Mnoho lidí tvrdí, že jim především ztráta jedné hodiny (při přechodu na letní čas) způsobuje nejrůznější problémy. Podle psychologa Jana Kulhánka z Psychoterapie Anděl jsme ale spíše pohodlní.
Nyní jsou ve hře dvě varianty: buď si přeřídíme hodinky naposledy 31. března 2019, nebo ještě jednou 27. října 2019. Podle ankety Blesk Zpráv, ve které odpovídalo už přes pět tisíc lidí, by si letní čas natrvalo přála necelá třetina lidí. Naopak většina hlasujících by zůstala u času standardního.

Anketa

Chtěli byste v Česku trvale zůstat u letního času?

Ano (27%)

Ne (73%)

počet hlasujících: 7067

"Myslím, že pro řadu lidí je to jen nepohodlná záležitost. Není to nic, co by způsobovalo nějakou duševní poruchu nebo problémy, které by přetrvávaly déle něž dva dny. Velká část lidí to vnímá jako nepříjemnost, nepohodlnost, ale není to něco, co by mělo destruktivní účinek na psychiku," uvedl pro Blesk Zprávy psycholog Kulhánek.

Lidé s nespavostí mohou mít problém

Odborník ale netvrdí, že úplně všichni jsou bez problémů. "Jsou lidé, kteří mají problém přizpůsobit se změnám a hůře snášejí změny obecně. Nebo mají nějakou poruchu například spánku, která se hodně váže na to, že musejí mít pravidelný režim, aby si spánek uchovali," vypíchl pro Blesk Zprávy jednu z možných problematických skupin odborník.

Problémy pak podle Kulhánka mohou nastat u lidí, kteří aktuálně při změně času prožívají například vypjatou pracovní situaci, pracují na směny, jsou přetížení. A pak je to pro ně "pověstná poslední kapka", kdy se u nich může rozvinout zásadnější problém.
Kulhánek dále uvedl, že se může jednat hlavně o problémy se spaním, úzkostné stavy, stres a podobně. Bývá to přechodného charakteru, ale může to být více nepříjemné. Může to trvat však jen pár dní kolem změny času. "Pokud to trvá déle, tak to může být primární známka toho, že člověk potřebuje pomoc. Daný člověk potřebuje řešit nějaké věci v životě a tohle je spouštěč dalších potíží," dodal Kulhánek.

Lékař: Vliv na zdraví se nedá prokázat

Podle lékaře Petra Šonky je situace ještě složitější. Vliv na zdraví každého člověka se prý nedá jednoznačně prokázat. Podle něj k tomu neexistují seriózní statistiky a výzkumy.
"Nějaké procento lidí udává, že má se změnou času zdravostí problém, nicméně já k tomu nemám žádná data. Ano, dá se říct, že je přirozené, že se čas nemění," zmínil pro Blesk Zprávy Šonka.
Expert dále uvedl, že existují pojednání, která mluví o vlivu na člověka, ale už nic, co by vyčíslilo vliv na nemocnost populace. "Jsou to spíš neuchopitelné věci jako nějaká únava, problémy se spánkem, ale že by byli lidi více nemocní, když se posunuje čas, to ne. Je to spíš jeden ze stresorů, které na lidi působí a rozhodně není na škodu vrátit to k původnímu stavu," dodal odborník.

Nejslavnější odpůrce střídání času se změny nedožil

Z návrhu na zrušení střídání času by měl jistě velkou radost mnohaletý bojovník proti této praktice, pekař Stanislav Pecka ze Sobětuch na Chrudimsku. Sám ale zemřel v roce 2009.
Pecka byl v Česku nepochybně nejaktivnějším odpůrcem střídání času, jeho poctivě míněné úsilí leckdy působilo až donquijotsky. Několikrát neúspěšně kandidoval pod hlavičkou různých uskupení do krajského zastupitelstva, na senátora a projevil zájem i o úřad prezidenta republiky. "I pekař přece může být moudřejší než císař," prohlásil tehdy.
Lidé ze Sobětuch pekaře a absolventa strojní průmyslovky často v jeho názorech podporovali, ale většinou se domnívali, že politika mu nesedí.

Pekař odmítal střídání času už za "totáče"

Pecka se narodil 1. srpna 1949, v Sobětuchách bydlel 40 let. Ve vsi působil několik let jako předseda místního národního výboru, po roce 1989 byl zastupitelem obce. V průběhu let každopádně prokázal notnou dávku odvahy, když se veřejně stavěl proti změnám času už v dobách totality.Svůj první protestní dopis adresoval už v roce 1981 tehdejšímu předsedovi vlády Lubomíru Štrougalovi.
Každý rok posílal Pecka před změnou času do novin objemnou obálku s kopiemi dopisů a článků, kterými podporoval svůj postoj. O zrušení střídání dvou časů není ještě definitivně rozhodnuto. Evropská komise nejprve musí zrušit směrnici z roku 2001, která povinné střídání zavedla. Vláda každé země si pak rozhodne, jestli chce zůstat v letním, nebo ve standardním režimu.


Celounijní anketa s více než čtyřmi miliony hlasujících

Nejdříve se změny dočkáme 31. března. Členské země musejí změnu schválit do tohoto data. 4,6 milionu lidí ze všech členských zemí EU se zapojilo do ankety, ve které se mohli vyslovit, jestli chtějí změnu. Pro zrušení bylo 84 procent z nich.
Podle studií střídání času už nevede k úsporám elektrické energie, které byly původně základní motivací pro tento krok. Vede naopak ke zvýšené spotřebě pohonných hmot, protože lidé jezdí svými auty do pozdějších večerních hodin. Podle zjištění Pražské energetiky je úspora pouze v období okolo rovnodennosti, a to o pouhé procento. V ostatních měsících úsporu nezaznamenala.
Letní čas má tradici už od dob Rakouska-Uherska, poprvé byl v Evropě zaveden v letech 1916 až 1918 a už tehdy platil i na dnešním území Česka. Za druhé světové války ho u nás obnovili Němci a trval až do roku 1949. Potřetí se tak stalo za socialismu v roce 1979. Do roku 1995 trval v Česku letní čas šest měsíců, poté byl prodloužen na sedm.


Můžete svůj názor vyjádřit v anketce, když kliknete na Přidat komentář


Ptáci odlétají do teplých krajin, které druhy nás opouští?

24. září 2018 v 14:14 | 💋Cherry Berry💋 |  -Zajímavosti :O

Hlavně k večeru a v místech, kam nedoléhá městský ruch, můžeme v těchto dnech uslyšet mnohohlasé štěbetání. To se mezi sebou domlouvají tažní ptáci směřující do teplých krajin. První odlétají hmyzožraví (pryč už jsou vlaštovky), protože by se s nastupujícím chladem a úbytkem potravy neuživili. Ale odlétají i zrnožraví ptáci a někteří dravci. Kteří právě nyní?

Čáp bílý se přes sněhovou pokrývku obtížně dostává k potravě.

1.Čáp bílý

Odlet: září-říjen
Když se chystají k odletu, shromažďují se v hejnech o desítkách ptáků a společně se vykrmují. Takové hejno je spolehlivým signálem o nadcházejícím odletu. Zimují na jihu a východě Afriky, uletí tedy až 15 000 kilometrů. K nám se vracejí v březnu a dubnu.

Červenka obecná

2.Červenka obecná


Odlet: září-říjen
Přezimují v jižních oblastech Evropy - v Itálii, Španělsku. Opticky jich ale neubývá, protože ty naše nahradí na zimu červenky ze severu, které tráví zimu tady. Proto mohou na jaře ihned zahnízdit a mají tak výhodu před »starousedlíky«, které čeká cesta zpět, nejčastěji v březnu.

Drozd – Drozd zpěvný zpívá „tydydy tydydy tydydy“.

3.Drozd zpěvný


Odlet: září-říjen
Od nás odlétá do západního Středomoří a severní Afriky, takže uletí i 5000 kilometrů. Italové, Španělé i Arabové chytají drozdy na tahu do sítí, pečou a konzumují. Ne všichni se proto v březnu vrátí domů.

Kachna divoká

4.Kachna divoká

Odlet: říjen-listopad
Díky kroužkování víme, že české divoké kachny zimují v severní Itálii, jihovýchodní Francii a na pobřeží Španělska, odkud se v březnu vracejí. Jejich hejna, která vídáme na českých řekách i v zimě, tvoří přistěhovalci ze severu a Sibiře, i když mnohé naše kachny už na jih neodlétají. Vyžadují ale proudnou vodu i v zimě.

Linduška lesní

5.Linduška lesní


Odlet: říjen-listopad
Přezimuje v západní a východní Africe, kam to od nás má více než 4000 kilometrů. Vrací se v březnu až květnu, jako první vždy samci, kteří zhruba v 80 % volí stejná místa k zahnízdění jako v loňském roce.

Pěnkava obecná

6.Pěnkava obecná


Odlet: říjen
Na zimu se od nás stěhuje do jihozápadní Evropy a létá tam často v mnohasethlavých hejnech - k původním ptákům se totiž cestou přidávají další. Vrací se k nám mezi prvními, často již v únoru, nejpozději počátkem března.

Skřivan – Skřivani jsou schopni zpívat v kuse přes 5 minut, rekordní záznam je dokonce 68 minut.

7.Skřivan polní


Odlet: říjen-listopad
Přezimuje v jižních oblastech Středomoří, ale malý počet otužilců u nás zůstává na zimu. Ti, co odlétají, se vracejí už v únoru a jejich zpěv spolehlivě znamená příchod jara.

Špaček obecný

8.Špaček obecný


Odlet: říjen-listopad
Ornitologové odhadují, že jich u nás hnízdí až dva miliony párů. Proto jejich statisícová hejna na tahu do jižní Evropy a severní Afriky někdy zastíní i oblohu. Zpět domů se vracejí v únoru a březnu.


Co vám chybí?

21. září 2018 v 7:07 | 💋Cherry Berry💋 |  -Zdraví a vše kolem něj
Výsledek obrázku pro tryptofan v potravináchŠtíhlí tlusťoši - fénomén dnešní doby, které se možná týká i vás. Jak být štíhlí a k tomu fit?

14. září 2018 v 7:07 | 💋Cherry Berry💋 |  -Zdraví a vše kolem něj

Štíhlí tlusťoši – fenomén dnešní doby, který se možná týká i vás. Jak být štíhlí a k tomu fit?


Určitě ve svém okolí někoho takového máte taky - vesele se cpe hamburgery, hranolkami a kily čokolády, jeho nejoblíbenějším sportem je gaučing a stále se vejde do konfekční velikosti XS. Na první pohled se tento stav může zdát záviděníhodný, ovšem ne vždy je vše ve skutečnosti takové, jak se zdá. Samozřejmě na jednu stranu může být důvodem skvělé spalování, na straně druhé ale může být dotyčný/dotyčná spíše tzv. skinny fat - tedy něco jako "štíhlý tlusťoch"…A na tom k závidění již není zhola nic.
Ačkoliv neexistuje žádná lékařská diagnóza, která by popisovala "skinny-fat" osoby, jedná se o lidi, kteří vypadají, že mají zdravou váhu, ale ve skutečnosti mají hodně tělesného tuku a málo svalové hmoty - až tak málo, že nedosahují k běžně určeným standardům. A to se samozřejmě dále podepisuje na komplexní kondici.

Protože "skinny-fat" samozřejmě není lékařským termínem, mezi odborníky se lze setkat s označením "metabolicky obézní normální hmotnost" - a v něm je obsaženo úplně všechno - člověk může být zdánlivě zdravý, ale metabolicky obézní. Podle dostupných studií pak lidé, kteří tímto problémem trpí, mají typicky zvýšenou hladinu rezistence na inzulin, což je situace, kdy svalové, jaterní a tukové buňky přestanou normálně reagovat na inzulin, brání absorpci glukózy z krevního oběhu a vyžadují vyšší hladinu inzulinu.
"Hmotnost není dobrým ukazatelem zdraví. Člověk může vážit víc, ale pokud vyvíjí fyzickou aktivitu a zdravě jí, může být metabolicky zdravý. Na druhou stranu ale mnozí mohou skutečně vypadat fyzicky zdravě a štíhle, ale jejich váha nemusí být skutečným odrazem toho, co se děje uvnitř jejich těla," shrnuje problematiku výživová poradkyně Paige Benté.
Hlavním problémem skinny-fat lidí je pak právě to, že mají pocit, že se jich zdravotní problémy, které jsou obvykle spojovány s obezitou, netýkají. "Mnoho lidí si tak není vědomo zvýšeného rizika rozvoje metabolických abnormalit, jelikož i jejich BMI se může zdát v normě," doplňuje Rishi Caleyachetty z Institutu aplikovaného výzkumu v oblasti zdraví. Právě BMI, tedy index tělesné hmotnosti, vůbec nezohledňuje poměr tuků a svalů a jeho hodnota je tedy de facto nerelevantní. Člověk totiž skutečně může být metabolicky zdravý, ale zároveň obézní.

Jak tedy poznat, zda spadáte do kategorie skinny-fat? Podle obecných odhadů se do této kategorie řadí kolem 20 % populace. Typicky se pak jedná o osoby, které mají více tuku v oblasti kolem břicha, necvičí a myslí si, že mohou jíst cokoliv, aniž by se to promítlo do jejich hmotnosti. "Nezáleží na tom, jak moc dobře funguje váš metabolismus. Pokud nikdy nevstanete z pohovky a budete konzumovat mizerné jídlo, měli byste to změnit. Pokud máte navíc sílu jako novorozené kotě a po zdolání jednoho schodiště se cítíte, jako byste uběhli maraton, s největší pravděpodobností není váš metabolismus v pořádku," doplňuje Benté.
Pokud máte pocit, že se vás problém skinny-fat týká, měli byste se poradit s odborníky - s lékařem či výživovým poradcem. Důležité je pak zařazení pravidelného pohybu do vašeho denního harmonogramu, podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí by se mělo týdně jednat o 150 minut mírné aktivity nebo 75 minut intenzivního cvičení. Důležité jsou ale také zdravé stravovací návyky - pravidelná konzumace ovoce, zeleniny, bílého masa. A jelikož pro tvorbu svalové hmoty vaše tělo potřebuje bílkoviny, je třeba myslet také na dostatek proteinu - tedy nezapomínejte na ryby, fazole, tofu, vejce či jogurty.
5 signálů, podle kterých poznáte, že přijímáte málo bílkovin

10. září 2018 v 7:07 | 💋Cherry Berry💋 |  -Zdraví a vše kolem něj
Lidské tělo je až z jedné pětiny tvořeno bílkovinami. Ty se nacházejí ve svalech, kostech i kůži. Potřebujeme je jak pro zdraví těla, krásu nehtů, vlasů, tak pro zdárné hubnutí. Stejně tak jako tuky a sacharidy, jsou i bílkoviny makroživiny, jenž musejí být v naší stravě zastoupeny.
Bílkoviny by měly tvořit 10 až 15 % jídelníčku. Chcete-li však hubnout a nabírat svalovovou hmotu, měl by být jejich příjem vyšší na úkor sacharidů a tuků. Bílkoviny jsou pro stavbu těla nepostradatelné. Bílkovina je součástí všech buněk a tkání. Lidé často dělají tu chybu, že se snaží hubnout tím, že sníží energetický příjem na úkor bílkovin. Co vše se bude dít s lidským tělem, když bude příjem bílkovin nedostačující? To vám dnes prozradíme.

Úbytek svalové tkáně

Už jsme zmínili, že bílkovina je základním stavebním prvkem lidského těla (součást buněk a tkání). Pro růst svalové hmoty jsou tedy bílkoviny klíčové. Navíc pomáhají při jejich regeneraci. Pokud se ve vaší stravě nachází málo bílkovin, budou svaly ochablé a začne se navyšovat procento ukládání tuků. Kvalitní a plnohodnotné bílkoviny najdete v rybách, masu, vejcích, zakysaných mléčných výrobcích a luštěninách.

Budete tloustnout

Lidé s nízkým obsahem proteinů (bílkovin) ve stravě přibývají na váze více, než ti, kteří dbají na dostatečný příjem bílkovin. Budou vám sice ochabovat svaly, ale budete nabírat více tuků. Jednoduše řečeno, budete slabí a tlustí. Tělo potřebuje odněkud brát energii, takže si začne ukládat tuk. Mimo jiné vás budou honit choutky. Proteiny vyrovnávají hladinu cukru v krvi, a pokud hladina klesne, musíte ji vyrovnat sami. Tudíž budete mít hodně chuť na sladké, což vede k čemu? Přece k přibírání.

Oslabená imunita

Málo bílkovin ve stravě vede k častým infekčním onemocněním a celkově oslabené imunitě. Bílkoviny pomáhají aktivovat obranyschopnost těla, jelikož jsou zdrojem protilátky (imunoglobinu), která vyhledává v těle viry a bakterie a zničí je. Proteiny jsou klíčovou stavební strukturou veškerých buněk a jejich nedostatek vede k rozvrácení celého organismu.


Otékání a bolesti kloubů

To však není jediné mínus, co se zdraví týče. K dalším projevům nízkého příjmu proteinů patří otoky. Proteiny v krevním oběhu pomáhají udržet krev v cévách. Je-li jich nedostatek, filtruje krevní tekutina do okolních tkání. Typické jsou otoky nohou. K tomu se mohou přidružit bolesti kloubů a pohybového aparátu. Může za to úbytek kolagenu - sníží se totiž ochrana vazů, šlach a kloubních pouzder.

Podepíše se to na kráse

Budete mít špatnou kvalitu vlasů, nehtů a ani vaše pokožka nebude nic moc - náchylnost na tvorbu vrásek. Jakmile tělu chybí bílkoviny, chybí mu i minerální látky a stopové prvky. Je to jako začarovaný kruh. Pro zdraví kůže, vlasů, nehtů je důležitý keratin, selen, zinek a další živiny. Nebude-li v těle dostatek bílkovin, nebudou ani tyto důležité živiny.


Blbne mi blog!!!

6. září 2018 v 14:50 |  -💻Trable s počítačem💻

Na blogu se mi nezobrazuji nejnovější články a poslední úpravy!!! Když se zobrazí jedno, nezobrazí se druhé!!! Proto vždycky kliknete na archiv v menu nebo na konci stránky a nevšímejte si kolik článku jsem za měsíc vydala, protože čísla taky lžou!!! Jediná útěcha je, ze zatím se v archivu zobrazuji vsechny články.

🌱🍇🍌Fully Raw Raspberry Banana Nice Cream from Vegan YouTuber FullyRawKristina🍌🍇🌱

6. září 2018 v 14:14 | 💋Cherry Berry💋 |  -🍜Recepty všeho druhu🍜

Po podzimním sychravém počasí příšel zas do Plzně (možná letos poslední) letní den, teplota dosahuje 28 °C a já se rozhodla podělit se svými drahými čtenáři o tento skvělý letní recept!!! Krém ve videu obsahuje pouze ovoce, kokosové mléko a veganský protein!!!


Video: ▶︎ZDE◀︎


Osteoporózu způsobuje nedostatek vitamínu K2. Kde ho najdeme?

3. září 2018 v 7:07 | 💋Cherry Berry💋 |  -Zdraví a vše kolem něj

Osteoporózu způsobuje nedostatek vitamínu K2. Kde ho najdeme?

Osteoporózu neboli řídnutí kostí způsobuje nedostatek vitamínu D a vápníku. Málokdo ale ví, že velký podíl viny na ní nese nedostatek téměř neznámého vitamínu K2. Ve kterých potravinách ho najdeme a proč je tak důležitý?

Maximální množství kostní hmoty je dosaženo kolem 30. roku a od té doby množství kostní hmoty klesá. "Pokud chcete mít zdravé a silné kosti nyní i ve stáří, měli byste začít včas doplňovat nejen vápník, ale i vitamín K2 v kombinaci s vitamínem D3, který zvyšuje vstřebávání kalcia a má schopnost zlepšit hustotu kostí," vysvětluje praktická lékařka MUDr. Janka Tóthová.
V případě nedostatku vitamínu K2 v těle nedochází k aktivaci bílkovin osteokalcinu, které dbají na to, aby se vápník ukládal v kostech. Dochází pak k postupnému snižování hustoty kostí a snížení jejich kvality a tím i k větší lámavosti. Zvenku se kost jeví v pořádku, problém je však uvnitř.
Pokud se zaměřujete na dostatek vápníku a vitamínu D ve stravě jako prevenci osteoporózy, měli byste také dbát na dostatek vitamínu K2. Ten pomůže vápník udržet tam, kde má být, tedy v kostech a ne v cévách nebo například na zubech. Nadměrné užívání vápníku bez vitamínu K2 může být dokonce zdraví nebezpečné, protože vápník se pak usazuje i v cévách a hrozní mnohonásobně větší riziko infarktu.
K potvrzení prospěšnosti tohoto vitamínu přispěl i Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority, EFSA), když potvrdil, že vitamin K přispívá k udržení normálního stavu kostí. "Nejnovější studie navíc dokázaly, že nejde o jeden vitamín, ale skupinu sloučenin s podobnou strukturou, kdy rozlišujeme dva základní - vitamín K1 a vitamín K2. A právě forma K2 je v této indikaci účinnější než vitamín K1," říká lékařka.

Kde najdeme vitamín K1 nebo vitamín K2?

Vitamín K1 se nachází v zelené zelenině a pomáhá udržovat zdravou krevní srážlivost. Jeho vstřebatelnost z potravin je ale pouze 10 až 15 procent.
Vitamín K2 je produkován bakteriemi a je tedy přítomen ve fermentovaných potravinách (například v kysaném zelí), ve fermentovaném sójovém výrobku natto ("sýr" ze sójových bobů) nebo v některých dlouho zrajících sýrech.
Také je obsažen v kvalitním másle, smetaně, žloutcích, červeném mase a husím a kachním sádle. I když je například v sýru celkové množství vitamínu K2 nižší než vitamínu K1 v listové zelenině, je ale tělu prospěšnější, protože je do těla vstřebáván všechen.
"Vitamín K1 se v těle dokáže přeměnit na K2, ale toto množství je nedostačující a navíc má velmi krátký biologický rozpad, což znamená, že ztratí více než polovinu své léčebné schopnosti. A to již v průměru do jedné hodiny. Pokud tedy chcete doplňovat vitamín K formou doplňků stravy, dbejte na to, aby se jednalo o jeho formu K2," vysvětluje Janka Tóthová.
Muž opustil těhotnou milenku...o devět měsíců od ní dostal pohlednici, která ho velmi překvapila

1. září 2018 v 7:07 | 💋Cherry Berry💋 |  -😄Zábavné články😄 :D


Život nám nabízí řadu překvapení. Samozřejmě, můžeme mít naše vlastní plány, ale většina lidí ví, že nepředvídatelné situace jsou součástí každodenního života. A pokud to je milostný život, co právě rozebíráme, pak to je považováno za téměř zcela nepředvídatelné.
Ženatý muž měl několik let italskou milenku a jednoho dne mu řekla, že je těhotná.
Muž si nechtěl zkazit pověst spolehlivého a milujícího manžela. Nechtěl si zničit dlouholeté manželství a tak se zeptal své milenky, zda by mohla porodit dítě tajně v Itálii a on jí dá několik desítek tisíc korun. Také jí slíbil, že jí bude posílat peníze, dokud dítě nebude mít osmnáct let.
Žena souhlasila a zeptala se ho, jak bude vědět, že se dítě již narodilo. Chtěl předejít jakémukoli vyzrazení a tak jí řekl, aby mu poslala pohlednici s textem: "Spaghetti", když přijde ten správný čas. Po nějakém čase se rozloučili a žena se vrátila do Itálie.

Po devíti měsících …

V noci, kdy se muž vrátil domů, manželka ho čekala s překvapeným pohledem. "Zlatíčko, dostali jsme velmi divnou pohlednici."

"To je zajímavé," odpověděl, "ukaž mi ji."
Jeho manželka mu přinesla pohlednici a čekala na jeho reakci. Když muž přečetl pár řádků mrtvolně zbledl a omdlel. Žena se vrhla pomoci mu. Mezitím pohlednice spadla na podlahu.

Na pohlednici bylo napsáno: "Spaghetti, spaghetti, spaghetti, spaghetti, spaghetti. Tři s masovými kuličkami a dvě bez nich. Prosím pošli více omáčky … "


🌱Být Veganem: Výhody/Nevýhody🌱

31. srpna 2018 v 7:07 | 💋Cherry Berry💋 |  -🌱Veganství/Vegetariánství🌱

veganství

Výhody veganství

1. Nemůže se ti stát, že budeš žvýkat chrupavku nebo kost.

2. Budeš mnohem méně zahleněn a nebudeš mít bílý povlak na jazyku.

3. Ve většině případů ti nebude těžko od žaludku. Maso je jedna z potravin, která se tráví nejdéle. Najdou se však některé veganské potraviny, které také mohou mít negativní vliv na trávení.

4. Tvé pokrmy budou vypadat chutněji než ostatní masité pokrmy. No schválně: vypadá lépe dýňová polévka nebo slepičí vývar, ve kterém plave koustky kůže?

5. Dnes se dá skoro všechny pokrmy nahradit veganskýma ingrediencema. Mléko hravě nahradíš mandlovým nebo kokosovým a můžeš mít chutný veganský dezert bez živočišných produktů!!! Čínu si můžeš dát s Tofu místo masa nebo si můžeš dát čočku nebo těstoviny plněné špenátem.

6. Budeš mít ze sebe lepší pocit, že děláš něco pro své zdraví, zvířata a planetu

7. V mase mohou být antibiotika, v rybách rtuť, olovo nebo antidepresiva!!!

8. Zvířata vitamín B12 neprodukují, tento vitamín zvířata získávají ze zbytku půdy v potravě, protože B12 je forma bakterie obsažena v půdě. Zvířatům ve velkochově se také tento vitamín dostává jako doplněk stravy.

9. Tvé tělo zažije detox, pokud jako vegan budeš vybírat vhodné potraviny. Jak je známo, živočišné produkty mohou překyselovat organismus. Ovoce a zelenina naopak čistí a osvěžují tělo. Měli byste však něco vědět o margarýnech a sojových výrobkách. Margarýny nejsou zdravé na tepny a sója ve větším množství může škodit štítné žláze, sužovat žíly a také je to alergen.

Nevýhody veganství

1. Zmrzku v létě najdeš na každém rohu, ale s veganskou je to o něco horší. Tak je to se všemi pokrmy. Všežravci to mají v tomto ohledu jednodušší

2. Budeš si muset více hlídat bílkoviny, vitamíny, také aminokyseliny v potravě.

3. Některým všežravcům budeš jako vegan protivný, ale tohle si někteří vegani dělají sami svým nadřazeným chováním. Jsou ale někteří všežravci, který člověka odsoudí jen kvůli tomu, že je vegan, přitom je dotyčný úplně normální a dokáže být fajn.

4. Jsou lidé, kterým veganství leze pěkně na mozek. Kdyby náhodou pozdřeli něco, kde byl přidaný vaječný bílek nebo mléko, budou mít chuť si to vyrvat ze žaludku nebo se budou nenávidět!!!

5. Ne každý může být vegan!!! Někdo nemá na to vhodnou krevní skupinu nebo je alergický na mnoho veganských potravin jako je sója, lněné semínko, hořčice atd. Může být také na tom metabolicky jinak než ostatní vegani a proto mu tento styl stravování vyhovovat nemusí.

Hodnocení

Podle mě je nejlepší jít zlatou střední cestou. Nejsympatičtější typ stravování je strava, které obměňuje živočišné a rostlinné produkty. Jednou si dá volské oko, podruhé si dá těstoviny se špenátem, potřetí si dá mandlové mléko a neřeší, jestli je ten zákusek dělaný z mléčného výrobku nebo z rostlinného!!! Pokud by pozdřel něco, co normálně nejí, tak by nezkákal z okna!!! Prostě takový zdravojedlík, který občas zřeší nějakou ňaminou😋 a neodsuzuje žádný styl stravování!!!

Autor článku: 💋Cherry Berry💋

Trápí vás tuk na břiše? Možná proto, že máte nedostatek jednoho vitamínu

27. srpna 2018 v 8:25 | 💋Cherry Berry💋 |  -Zdraví a vše kolem něj


Trápí vás tuk na břiše? Možná proto, že máte nedostatek jednoho vitaminu


Dbát o příjem vitaminů je dobré nejen pro zdraví, ale i štíhlý pas. Pokud vám bude chybět "déčko", vaše tělo zvýší produkci jistého hormonu, který hodně nahrává ukládání tuků - zejména v oblasti pasu.

Že faldíky na břiše jsou vždy výsledkem nedostatku pohybu a stravy, která si se zdravým jídelníčkem příliš "netyká"? Ne vždycky. Jejich strůjcem podle odborníků klidně mohou být geny, nadmíra stresu, dlouhodobý spánkový deficit nebo syndrom polycystických ovarií, což je nejčastější příčina neplodnosti. Tím kupodivu seznam možných viníků nekončí. Za ukládání tuku v oblasti pasu prý nese odpovědnost také vitamin D! Respektive jeho absence…

Nutriční nedostatek jako důvod k nedopnutí kalhot?

Hodně lidí si myslí, že "déčko" je dobré jenom pro zuby a kosti. Patříte mezi ně i vy? Pak vás asi překvapí, že má v popisu práce zlepšovat náladu, protože přímo ovlivňuje hladinu hormonu serotoninu v mozku. Dále posiluje imunitní systém organismu a snižuje riziko některých druhů rakoviny, cukrovky i kardiovaskulárních onemocnění. Dokáže však zatočit i se záněty a chrání před nachlazením a virózami. Co s ním má ale společného ten proklatý břišní tuk? Vlastně úplně všechno.


A jde se hubnout - na slunce


Michael Zemel, což je americký výzkumný pracovník působící na Institutu výživy univerzity v Tennessee, je toho názoru, že dlouhodobá absence vitaminu D ve stravě zvyšuje produkci steroidního hormonu kalcitriolu, který má prsty v ukládání tuků. Znamená to tedy, že pokud se nebudete vystavovat hřejivým slunečním paprskům jakožto zdroji zmíněného vitaminu, značně snížíte vlastní bojeschopnost s břišním tukem? Podle tohoto odborníka přes stravování jednoznačně ano. Jenže co si budeme vykládat, ono to opalování taky není pro všechny. Takže, jaký je plán B?

Vyrazte na nákup, zde máte seznam

Důležitý vitamin, jenž zabraňuje vzniku "pneumatiky" kolem pasu, můžete čerpat i z jistých potravin. K tomuto účelu se přímo nabízí losos, tuňák, sardinky, červené maso, vejce, droždí, žampiony a hovězí játra. Do stravy za účelem zvýšené "D" hladinky se vyplatí zahrnout i mandle, obiloviny, tofu a ovesné vločky. Nezapomínejte ani na mléko a výrobky z něj tvořené.12 důvodů, proč je avokádo dobré pro naše zdraví

24. srpna 2018 v 7:07 | 💋Cherry Berry💋 |  -Vím, co jím ✔️

Výsledek obrázku pro avokádo vliv na zdraví

Avokádo zaujímá mezi ovocem poněkud zvláštní postavení. Zatímco většina druhů ovoce obsahuje hlavně karbohydráty (sacharidy), avokádo je naopak velmi bohatým zdrojem zdravých tuků. A řada studií ukazuje, že avokádo je velmi prospěšné pro vaše zdraví. V tomto článku se podíváme na 12 důvodů, proč je avokádo zdravé a měli byste ho zařadit do vašeho jídelníčku.


Avokádo je doslova nabité živinami

Avokádo je plodem hruškovce přelahodného (avokádovníku), stromu, s latinským názvem Persea americana (1).
Avokádo obsahuje řadu důležitých živin a přidává se do celé řady pokrmů, protože má vynikající a bohatou chuť. Nejznámější jídlo s avokádem je guacamole.
V poslední době se avokádo těší u lidí se zájmem o zdravou výživu velké oblibě. Je často označováno za superpotravinu, což není vzhledem k jeho kladnému vlivu na lidské zdraví žádné překvapení (2).
Existuje řada různých druhů avokáda, které se liší tvarem (od hruškovitého tvaru až po tvar koule) a barvou (od zelené po černou). Také hmotnost jednotlivých druhů avokáda se liší od 220 gramů až po 1,4 kg.
Nejoblíbenějším druhem avokáda je Hassovo avokádo.
Avokádo, které si můžete koupit u nás v Čechách, nejčastěji vypadá nějak takto:

Avokádo
Avokádo je hruškovitého a kulatého tvaru

V některých zemích se avokádo s oblibou nazývá "aligátorská hruška", protože má tvar hrušky a zelenou hrbolatou slupku, která připomíná hlavu a kůži aligátora.
Jediné, co se z avokáda jí je dužina, zatímco slupka a semena se vyhazují a nekonzumují.
Avokádo je velmi zdravé a obsahuje řadu živin, včetně 20 různých vitamínů a minerálů.
Tady jsou nejdůležitější živiny a vitamíny, které najdete ve 100 gramech avokáda (3):
 • Vitamín K: 26% denní doporučené dávky.
 • Kyselina listová (folát, vitamín B9): 20% denní doporučené dávky.
 • Vitamín C: 17% denní doporučené dávky.
 • Draslík: 14% denní doporučené dávky.
 • Vitamín B5: 14% denní doporučené dávky.
 • Vitamín B6: 13% denní doporučené dávky.
 • Vitamín E: 10% denní doporučené dávky.
Kromě toho obsahuje malé množství hořčíku, manganu, mědi, železa, zinku, fosforu, vitamínů A, B1 (thiamin), B2 (riboflavin) a B3 (niacin).
Ve 100 gramech avokáda dále najdete 160 kalorií, 2 gramy bílkovin a 15 gramů zdravých tuků. Navíc obsahuje 9 gramů sacharidů, z nichž 7 gramů připadá na vlákninu a pouze 2 gramy na "čisté" sacharidy. Proto je avokádo velmi vhodné pro osoby na nízkosacharidové dietě.
Avokádo také neobsahuje žádný cholesterol ani sodík a obsahuje jen velmi málo nasycených tuků. I když dnes již víme, že cholesterol není tak škodlivý jak jsme se dříve domnívali, je možné, že řada odborníků "ze staré školy" avokádo lidem doporučuje právě kvůli nízkému obsahu cholesterolu.


Avokádo obsahuje více draslíku než banány

Draslík je prvek, jehož má většina lidí nedostatek (4).
Tento prvek pomáhá udržovat elektrický gradient v buňkách lidského těla a má v organizmu i řadu dalších důležitých funkcí.
Avokádo obsahuje velké množství draslíku (ve 100 gramech avokáda se nachází 14% denní doporučené dávky draslíku). U banánů, které jsou považovány za ovoce s vysokým obsahem draslíku, je ve 100 gramech pouze 10% denní doporučené dávky draslíku (5).
Několik studií ukazuje, že zvýšený příjem draslíku pomáhá snižovat krevní tlak, což je hlavní rizikový faktor infarktu myokardu, cévní mozkové příhody nebo selhání ledvin (6).

Avokádo obsahuje mononenasycené mastné kyseliny, které jsou důležité pro zdraví srdce

Jak víme, avokádo obsahuje velké množství tuků.
Až 77% kalorické hodnoty avokáda je tvořeno tuky. Díky tomu ja avokádo jednou z "nejtučnějších" potravin rostlinného původu na světě.

A navíc avokádo neobsahuje jen tak ledajaké tuky. Většinatuků, které v něm najdeme je tvořena kyselinou olejovou.
To je mononenasycená mastná kyselina, která je rovněž hlavní složkou olivového oleje a je odpovědná za řadu jeho léčivých účinků.
Kyselina olejová totiž zmírňuje zánět a má také pozitivní vliv na geny související s rakovinou (7, 8, 9, 10).
Tuky, které avokádo obsahuje, jsou velmi odolné vůči tepelné oxidaci. Díky tomu je avokádový olej zdravým a bezpečným olejem na vaření.


Avokádo obsahuje velké množství vlákniny

Vláknina je další živinou, která se v hojném množství v avokádu nachází.
Vláknina je nestravitelná část rostlin, která pomáhá při hubnutí, snižuje prudké výkyvy hladiny cukru v krvi a podstatně též snižuje riziko vzniku řady onemocnění (11, 12, 13).
Obecně se vláknina dělí na ve vodě rozpustnou a nerozpustnou vlákninu.
Ve vodě rozpustná vláknina slouží jako potrava pro tělu prospěšné baktérie ve střevech, které jsou důležité pro správné fungování organizmu (14).
Ve 100 gramech avokáda se nachází 7 gramů vlákniny, což představuje 27% denní doporučené dávky.
Z celkovém množství vlákniny, kterou avokádo obsahuje, připadá 25% na ve vodě rozpustnou vlákninu a 75% na ve vodě nerozpustnou vlákninu (15).

Avokádo snižuje hladinu cholesterolu a triglyceridů

Onemocnění srdce patří celosvětově mezi nejčastější příčinu smrti (16).
Je známo, že zvýšená hladina některých látek v krvi je spojena se zvýšeným rizikem vzniku kardiovaskulárních onemocnění.
Mezi tyto látky patří cholesterol, triglyceridy, zánětlivé markery, krevní tlak a mnoho dalších.
Účinky avokáda na některé z těchto rizikových faktorů byly zkoumány v 8 humánních kontrolovaných studiích.
Kontrolovaná studie je klinické hodnocení, kdy jsou účastníci rozděleni do skupin. Jedna skupina konzumovala avokádo, zatímco druhá ne.
Po celou dobu provádění klinického hodnocení sledují lékaři hladinu některých látek v krvi účastníků studie.
Výsledky těchto studií potvrdily, že avokádo (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23):
 • Podstatně snižuje hladinu cholesterolu v krvi.
 • Snižuje hladinu triglyceridů v krvi až o 20%.
 • Snižuje LDL cholesterol v krvi až o 22%.
 • Zvyšuje hladinu HDL cholesterolu v krvi až o 11%.
Jedna ze studií dokonce potvrdila, že po zařazení avokáda do nízkotučné vegetariánské stravy došlo k podstatnému zlepšení cholesterolového profilu (tedy poměru mezi hladinou celkového cholesterolu, LDL a HDL cholesterolu) (24).
Bohužel všechny výše uvedené studie byly prováděny na velmi malých vzorcích osob (13 - 37 účastníků) a trvaly krátkou dobu (1 - 4 týdny). Nicméně i tak jsou tyto výsledky ohromující.


Lidé, kteří jí avokádo, bývají zdravější

Jedna odborná studie provedená ve Spojených státech, zkoumala jak stravovací návyky a konzumace avokáda ovlivňují zdraví lidí.
byla provedena analýza dat získaných od 17 567 účastníků.
Informace byly získávány prostřednictvím dotazníku NHANES.
A výsledky byly překvapivé, protože bylo zjištěno, že lidé, kteří konzumují avokádo jsou zdravější než lidé, kteří avokádo nejí.
Proč jíst avokádo?

Proč jíst avokádo?
Lidé, kteří jedli avokádo přijímali mnohem více tělu prospěšných živin a měli o polovinu menší riziko, že onemocnění metabolickým syndromem, což je skupina příznaků, které dohromady značně zvyšují riziko vzniku infarktu myokardu a cukrovky (25).
Lidé, kteří pravidelně jedli avokádo měli také menší hmotnost, hodnotu indexu BMI a také podstatně méně viscerálního tuku (tedy tuku v břišní oblasti). Kromě toho měli vyšší hladinu HDL ("hodného") cholesterolu.
Nicméně korelace neimplikuje kauzalitu (tedy to, že existuje mezi dvěma proměnnými nějaký vztah nemusí to nutně znamenat, že jedna proměnná je příčinou nebo důsledkem druhé proměnné). Není tedy možné zaručit, že konzumace avokáda byla skutečně příčinou toho, že lidé, kteří avokádo jedli, byli zdravější.
Osobně si proto myslím, že bychom této studii neměli přikládat nějaký velký význam a brát jí za směrodatnou.

Tuky v avokádu pomáhají lépe vstřebávat živiny z ostatních druhů rostlinné potravy

Pokud jde o živiny tak nezáleží jen na jejich celkovém obsahu v dané potravině.
Vaše tělo je totiž musí také umět vstřebat, tedy dostat je z trávicího traktu (žaludku a střev) do krve, která je rozvede na místa, kde je organizmus dokáže využít.
Některé živiny jsou rozpustné v tucích, což znamená, že k jejich správnému vstřebání z trávicího traktu se musí spojit s tuky.
Mezi živiny rozpustné v tucích patří jednak vitamíny A, D, E a K, ale také řada různých antioxidantů, jako jsou například karotenoidy.
Jedna studie prokázala, že přidáním avokáda nebo avokádového oleje do salátů nebo omáček, zvyšuje absorpci antioxidantů 2,6 - 15x (26).
Takže avokádo je nejen velmi zdravé, ale pomáhá na maximum využívat živiny z ostatních potravin rostlinného původu, které konzumujete.
A to je samo o sobě dobrým důvodem proč tento zdravý zdroj tuků zařadit do vašeho jídelníčku a konzumovat ho společně s ostatními druhy ovoce a zeleniny. Bez avokádat by totiž velké množství přijatých živin "přišlo na zmar", protože by se ze střeva nevstřebalo do krve.

Avokádo obsahuje účinné antioxidanty, které chrání vaše oči

Avokádo nejen zlepšuje vstřebávání antioxidantů z ostatních potravin, ale je samo o sobě i bohatým zdrojem antioxidantů.
Mezi antioxidanty, které avokádo obsahuje patří lutein a zeaxantin, které jsou velmi důležité pro zdraví očí (27, 28).
Studie potvrzují, že tyto látky velmi podstatným způsobem zmírňují riziko vzniku šedého zákalu a věkem podmíněné makulární degenerace (29, 30).
Proto má dlouhodobá a pravidelná konzumace avokáda kladné účinky na zdraví vašich očí.

Avokádo může pomáhat v prevenci rakoviny

Existují určité důkazy o prospěšnosti avokáda v prevenci rakoviny.
Jedna studie potvrdila, že avokádo může pomoci zmírnit nežádoucí účinky chemoterapie (31).
Ukazuje se také, že avokádový extrakt dokáže potlačit růst nádorových buněk u rakoviny prostaty (32).
Nicméně je potřeba si uvědomit, že tyto studie byly prováděny pouze na izolovaných buňkách, takže stejně není možné říci, jak by látky obsažené v avokádu působily na nádorové buňky přímo v lidském organizmu.
Je tedy potřeba tyto výsledky brát s velkou

Avokádový extrakt přináší úlevu od artritidy

Artritida (zánětlivé onemocnění kloubů) je v západních zemích velmi častým onemocněním. Existuje celá řada různých druhů artritidy a často se jedná o chronické onemocnění, které pacienty trápí po celý zbytek života.
Řada klinických studií potvrzuje, že výtažek z avokádového a sójového oleje (takzvaný ASU - Avocado and Soybean Unsaponifiables) pomáhá zmírňovat projevy artritidy kostí, tedy onemocnění, kterému se odborně říká osteoartritida (33, 34).
Nicméně je potřeba provést další výzkum a zjistit, zda tyto účinky má avokádo jako celek nebo pouze tento konkrétní výtažek (extrakt).

Avokádo vám může pomoci při hubnutí

Existují určité důkazy o tom, že avokádo může pomáhat při hubnutí.
V jedné studii byli účastníci rozděleni do skupin, přičemž jedna skupina konzumovala jídlo s obsahem avokáda, zatímco druhá skupina konzumovala stejné jídlo, ale bez avokáda.
Následně účastníci studie odpovídali na několik otázek týkajících se pocitu hladu a sytosti.
Lidé, kteří jedli avokádo tvrdili, že se v následujících pěti hodinách cítili o 23% sytější a měli o 28% nižší potřebu konzumovat další jídlo (35).
Pokud by se potvrdila platnost tohoto jevu i v dlouhodobém časovém horizontu, mohlo by vám zařazení avokáda do vašeho jídelníčku pomoci ke snížení množství přijatých kalorií a ke snazšímu dodržování případné diety.
Navíc je avokádo bohatým zdrojem vlákniny a obsahuje velmi málo sacharidů, což je z hlediska hubnutí velmi důležité a přínosné.

Avokádo skvěle chutná a hodí se prakticky ke všem pokrmům

Avokádo je nejen velmi zdravé, ale navíc je i velmi chutné a hodí se téměř ke každému jídlu.
Můžete ho přidat do salátů, jíst ho samotné nebo ho používat v celé řadě receptů na zdravá a chutná jídla.
Má krémovou, bohatou a plnou konzistenci a díky obsahu tuku ho můžete snadno smíchat s ostatními ingrediencemi.
Asi nejčastěji se s avokádem setkáte v pokrmu zvaném Guacamole, který kromě avokáda obsahuje sůl, česnek, limety a další ingredience, podle typu receptu.
Avokádo se jí bez slupky.
Slupku je potřeba oloupat a avokádo hned sníst, protože jinak dochází k rychlé zkáze (oxidaci) některých důležitých živin. Pokud chcete živiny v oloupaném avokádu uchovat déle namočte avokádo do citrónové šťávy, která brání rychlé oxidaci.
Avokádo je chutné ovoce nabité živinami, kterých má většina lidí nedostatek.
Pomáhá při hubnutí, pomáhá v prevenci srdečních onemocnění a navíc skvěle chutná.
Co více si od jídla přát?Vanilka a zdraví

20. srpna 2018 v 7:07 | 💋Cherry Berry💋 |  -Vím, co jím ✔️vanilka
Vanilka má původ v Jižní Americe. Když ji Španělé přivezli do Evropy, brzy se stala nejoblíbenější ochucovací přísadou.


Charakteristika vanilky

Vanilku už znali staří Aztékové, kteří s ní dochucovali čokoládu. Vanilka je lusk popínavé orchideje, která roste na východním pobřeží v Jižní Americe. Květy vanilky jsou zelené a malé, které opylují kolibříci. Pokud se vanilka pěstuje v jiné části světa, jak v Jižní Americe, musí ji opylovat ručně. Indonésie v součastnosti vyprodukuje ročně až 80% vanilky. Vanilkové lusky se sbírají ještě nedozrálé a následně se fermentují pomocí páry. Vanilkové krystalky narůstají na vnější straně lusků. Po usušení jsou tyto krystalky dlouhé, tenké a poměrně tmavé. V současnosti lze v obchodech sehnat i umělou vanilku, její chuť však není taková, jak z pravé vanilky.

Účinky vanilky

Vanilka podporuje trávení a zlepšuje chuť k jídlu. Bez ní si Vánoce prostě vůbec neumíme představit. Navíc pomáhá uklidňovat rozbouřenou psychiku a napnuté nervy. V aromaterapii se používá při depresích, pro zlepšení trávení, ale také ve chvíli, kdy nemůžete usnout.
Pravá vanilka je příjemně nasládlá, kvůli čemuž se ve velké míře používá pro přípravu koláčů, zmrzliny a nejrůznějších dezertů. U nás si vypěstovala tradici zejména v podobě vanilkových rohlíčků. Dopřát si ji můžeme opravdu v hojném množství, protože představuje životabudič pro činnost srdce a blahodárný energetický stimul pro celý organismus. Vanilka navíc působí jako afrodiziakum - probouzí v nás smyslné touhy a chuť na hrátky za dveřmi ložnice. Vanilka se v lidovém léčitelství používá jako prostředek k nastartování organismu, podpoře srdce, ke snižování horečky. Slouží také v kosmetickém průmyslu při výrobě parfémů.

Využití vanilky v kuchyni

Vanilka se využívá při přípravě zejména sladkých pokrmů. Přidává se k dochucování čokolády, pudinků, koláčů, zmrzliny, bublaniny, šlehačky či rýžového nákypu. Při přípravě krémů lze použít celé vanilkové lusky. Použité lusky se dají vyjmout, usušit a znovu použít.
Vanilkové lusky také možno skladovat v cukru (ve vzduchotěsné nádobě), kdy vanilkové aroma pronikne do cukru a příjemně ho provoní. Takový cukr lze použít k dochucování jídel. Z vanilkových lusků lze připravit vanilkovou esenci. Vanilkové lusky namočíte do alkoholu (dle vašeho výběru) a necháte louhovat. Vanilkovou esenci lze použít při přípravě sladkých pokrmů.


Barva vlasů od nejsvětlejší po nejtmavší

17. srpna 2018 v 7:07 | 💋Cherry Berry💋 |  -🎀Móda🎀


Výsledek obrázku pro icy white hair

1# Ledová blond


Výsledek obrázku pro cool blonde hair color

2# Mléčná blondSouvisející obrázek

3# Vanilková blond
Výsledek obrázku pro cool corn blonde hair

4# Obilná blond

Související obrázek

5# Mandlová blondVýsledek obrázku pro milk chocolate hair back view

6# Mléčná čokoláda
Související obrázek

7# Hořká čokoláda
Související obrázek

8# Přirozená černá


Jaký odstín máš ty😋? Jaký se ti líbí nejvíc? Piš do komentářů!!!


Kam dál